Merken

INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. De door Xagje tot stand gebrachte artikelen, monsters, ontwerpen, foto’s, brochures, verkoopboeken, kleurkaarten, software en andere materialen of (digitale) bestanden, blijven eigendom van Xagje, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

2. Alle door Xagje verstrekte stukken aan de klant zoals monsters, ontwerpen, foto’s, brochures, verkoopboeken, kleurkaarten, software en andere materialen of (digitale) bestanden, zijn uitsluitend bestemd om door de klant zelf in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Xagje worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, aan derden te worden overhandigd of ter kennis van derden worden gebracht.

3. Alle door Xagje verstrekte (digitale) foto’s, zijn uitsluitend bestemd ter promotie van Xagje en mogen niet zonder gebruikmaking van het logo van Xagje dan wel zonder de naamsvermelding van Xagje worden gepubliceerd, tenzij xagje daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

4. Xagje behoud te allen tijde alle rechten op alle (digitale) foto’s van Xagje. Geen enkele afbeelding met daarop een artikel van Xagje mag daarom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xagje worden gebruikt.

5. Alle door de klant zelf gemaakte foto’s, tekeningen of andere documentatie van monsters, ontwerpen, foto’s, brochures, verkoopboeken, kleurkaarten, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Xagje worden gebruikt voor eigen productie, aan derden te worden overhandigd of ter kennis van derden worden gebracht.

6. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen.

7. Namaak van artikelen, monsters en/of ontwerpen van Xagje, op wat voor wijze dan ook, is strikt verboden. Xagje behoudt te allen tijde in zijn intellectueel eigendomsrecht. Per nagemaakt artikel kan Xagje een boete eisen van minimaal 50.000 (vijftigduizend) Euro per vertreding.

8. De merknaam XAGJE alsmede het blaadje en de tekst “personality never goes out of style” alsmede het kroontje boven de teks XAGJE, zijn geregistreerde handelsmerken van Xagje en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Xagje worden gebruikt.

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT

1. De rechter in de vestigingsplaats van Xagje is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Xagje het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Op elke order tussen Xagje en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.